Перейти до основного вмісту

Poster and New Media. А Visual language of Аdvertising graphics. Monograph

Poster and New Media. А Visual language of Аdvertising graphics

Poster and New Media. А Visual language of Аdvertising graphics. Monograph

Автор : Pryshchenko S.V.
Рік видання : 2023
Видавництво : Кондор
Сторінок : 240

The author considers а poster in the context of modern Advertising design as a specific type of creative activity – the design process is presented as a synthesis of sociocultural, ideological, colour-graphic, and marketing aspects. The significant influence of art styles on Advertising graphics, the problems of visualization of advertising ideas are analyzed, and the arsenal of artistic and graphic tools combined with computer technologies is structured. Special attention is devoted to the associative perception of colour in advertising appeals and its semantic interpretations.
Авторка розглядає плакат в контексті сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності – процес проєктування представлено як синтез соціокультурних, ідеологічних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей, структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з комп’ютерними технологіями. Окрему увагу присвячено асоціативному сприйняттю кольору в рекламних зверненнях та його смисловим інтерпретаціям.